Kako da samoga sebe zaštitim od šejtana i od džina?

Ako danas pogledamo na različitim YouTube kanalima, ustanovit ćemo da su audio ili video snimci sure “El Bekare”, ili šerijatske rukje pravi hitovi s milionskim klikovima i pregledima. Kontaktirali su me brojni nemuslimani, zaista, samo još ne i Kinezi, u vezi liječenja Kur’anom i često me informirali o tome, kako sami sebi pokušavaju pomoći, redovno slušajući učenje sure “El Bekare”, sure “Ja-sin” i rukje, te da ih to slušanje smiruje i opušta ili da pokazuju reakcije. 

Nažalost i na moje veliko razočarenje, upoznao sam mnoge muslimane koji nikad nisu čuli za sure “El Bekare” ili “Ja-Sin”, a posebice ne za šerijatsku rukju. Želio bih naglasiti da su neislamski način življenja, ogreznutost u grijehu i konstatntno griješenje bez tevbe (pokajanja), prvi i glavni uzrok skoro svih duševnih problema i da nije islamska maksima, narodski kazano: radi šta je grđe i gore a onda slušaj suru “El Bekaru”, ili rukju, kako bi mirnije spavao. Cilj islama je da spoznamo svoga Gospodara, Koji govori o sebi u Kur’anu Časnom, kako bismo Mu robovali obožavajući Ga. Kako to postići i kako živjeti primjeran islamski život, te smjernice nalazimo u Kur’anu i u životu i praksi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naša pobožnost i istrajnost u vjeri, tek tad otvaraju vrata različitim iskušenjima i nedaćama, jer podržavanje i preporučivanje ili širenje Istine, bezuvjetno sa sobom povlači i podrazumijeva sabur, tj. strpljenje sa samim sobom, ali i sa ljudima oko sebe. Ovo se najljepše odslikava u suri “El Asr”, gdje nam Uzvišeni Stvoritelj u samo  jednom ili dva ajeta nudi koncept sretnog života do smrti i to je dokaz kur’anske nadnaravnosti: “Zaista je čovjek na gubitku; osim onih koji dobra djela čine, i koji jedni drugima preporučuju Istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje!”

Ključ sreće se iščitava u gornjim ajetima, a sreća uključuje zaštitu od nesreće, pri čemu različiti ljudi mogu imati različita tumačenja i “sreće” i “nesreće”, ali u fitri, u prirodi stvaranja čovjeka je da sreća i zaštita budu u okrilju svoga Stvoritelja, baš kao što se dojenče osjeća sretnim i zaštićenim u naručju i u krilu svoje majke.

Da bismo odoljeli šejtansko-džinskim napadima i vesvesama, najplemenitiji učitelj, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio nam je svakodnevne jutarnje i večernje zaštitne zikrove; da budemo slikoviti, usporedit ćemo ih sa zaštitnom kremom protiv uboda komarca, koja na koži stvara tanki sloj neugodnog mirisa od kojeg zaziru komarci i drugi insekti. Otprilike slično djeluje i zaštitini zikr na tijelo, kad ga proučimo pa simbolično pljucnemu u ruke i potaremo se njima po cijelom tijelu.

Nevjerovatna se pokretačka snaga i osjećaj zaštite kriju u obavljanju dnevnih namaza, posebno onih kojima započinje i završava dan; sabah-namaza i jacije, pa je obaveza i preporuka svima koji traže zaštitu od šejtansko-džinskog djelovanja da u svoj dnevni plan uvrste obavljanje namaza, jer je namaz najveći vid ibadeta i daje čovjeku osjećaj sigurnosti, jača sponu između roba i Rabba, i štiti ga od psihofizičkih padova i depresivnih stanja, koja su direktno ili indirektno izazvana nasrtajima prokletog šejtana, urokom, sihrom ili džinskim uznemiravanjima.

Navest ćemo samo osnovne i ustaljene zikrove za jutarnju zaštitu, a za opširnije upoznavanje sa ovom temom preporučujem obilnu literaturu na našem jeziku od eminentnih autora, kao i zbirke dova koje se mogu nabaviti u našim islamskim bibliotekama ili na islamskim internet portalima. 

U suštini se zikrovi mogu učiti u svako doba dana ili noći ali se zaštitni zikr, o kojem je ovdje riječ, praktikuje u vremenu od zore pa sve do izlaska sunca uz obavezno obavljanje sabah namaza, to je jutarnji dio svakodnevnog zikra. Drugi dio se obavlja od ikindije pa do zalaska sunca, i kako smo već spomenuli, neposredno pred samo spavanje. 

Zaštitni zikr unosi u srca smiraj, ulijeva u njih jekin, čvrstinu, postojanost i sigurnost pružajući snagu i osjećaj Božije zaštite od belaja, od uroka, zavidnosti i od svakog zla, od ljudi i od džina. Njime se otvaraju vrata bereketa i nafake te učvščuje uvjerenje da je Allah, azze ve dželle, sveprisutan, da je samo On dovoljan i najbolji Zaštitnik, što automatski djeluje na nervni sistem, opuštanje tijela i na raspoloženje, koje nije kratkotrajno ili učestalo promjenjive prirode.

Preporučeno je i od velike je pomoći da se pročita prijevod zikra i dova, kako bi se duboko u podsvijesti, na koju utiče šejtan, izgradio bedem oslonca na Jedinog Zaštitnka i kako bi se skrušenijeg srca moglo razmišljati o onome što se izgovara jezikom i šta se u dovama moli od Onog Koji dove uslišava. 

Nakon što se probudimo u ustanemo na desnu nogu, prouči se dova: 

ASBAHNĀ VE ASBEHAL MULKU LILLĀH, VEL HAMDU LILLĀH, LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHU LĀ ŠERĪKE LEHU, LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ-IN KADĪR. RABBI ESELUKE HAJRE MĀ FĪ HĀZE-L-JEVMI VE HAJRE MĀ BA‘DEHU VE E‘ŪZU BIKE MIN ŠERRI MĀ FĪ HĀZEL JEVMI VE ŠERRI MĀ BA‘DEHU RABBI E‘ŪZU BIKE MINEL KESELI VE SŪIL KIBER, RABBI E‘ŪZU BIKE MIN ‘AZĀBIN FI-N-NĀR, VE ‘AZĀBIN FI-L-KABR.

Osvanusmo, a osvanu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ovog dana i dobro iza njega, a utječem ti se od zla ovog dana i od zla poslije njega, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.“ (imam Muslim)

Zatim se izgovori naka od narednih hadiskih dova: 

ALLĀHUMME ‘ĀLIME-L-GAJBI VE-Š-ŠEHĀDETI, FĀTIRE-S-SEMĀVATI VE-L-ERDI, RABBI KULLI ŠEJ-IN VE MELĪKEHU: EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE, E‘ŪZU BIKE MIN ŠERRI NEFSĪ VE MIN ŠERRI-Š-ŠEJTĀNI VE ŠIRKIHI, VE EN AKTERIFE ‘ALĀ NEFSĪ SŪ-EN EV EDŽURREHU ILĀ MUSLIMIN

Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega postojećega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. (imam Tirmizi)

ALLĀHUMME INNĪ ES ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘ĀFIJETE FI-D-DUNJĀ VE-L-ĀHIRETI. ALLĀHUMME INNĪ ES‘ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘ĀFIJETE FĪ DĪNĪ VE DUNJĀJE VE EHLĪ VE MĀLĪ. ALLĀHUMME-STUR ‘AVRĀTĪ VE ĀMIN REV‘ĀTĪ. ALLĀHUMME-HFAZNĪ MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN HALFĪ VE ‘AN JEMĪNĪ VE ‘AN ŠIMĀLĪ VE MINFEVKĪ VE E‘ŪZU BI‘AZAMETIKE EN UGTĀLE MIN TAHTĪ.” 

Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na Ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. (Muteffekun alejhi)

ALLĀHUMME ENTE RABBĪ LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE HALEKTENĪ VE ENE ‘ABDUKE (žene reći: VE ENE EMETUKE) VE ENE ‘ALĀ ‘AHDIKE VE VA‘DIKE MESTETA‘TU, E‘ŪZU BIKE MIN ŠERRI MĀ SANA‘TU EBŪ-U LEKE BI NI‘METIKE ‘ALEJJE, VE EBŪ-U BIZENBĪ FAGFIRLĪ FE INNEHU LĀ JAGFIRU-Z-ZUNŪBE ILLĀ ENTE

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema božanstva mimo Tebe, stvorio Si me, ja sam Ti rob, ja sam na ugovoru i obećanju datom Tebi koliko sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koga sam učinio. Priznajem Tvoje blagodati koje su meni date, a priznajem i svoje grijehe, oprosti mi, jer osim Tebe niko grijehe ne može oprostiti.“ (imam Buhari)

E‘ŪZU BIKELIMĀTILLĀHI-T-TĀMMĀTI MIN ŠERRI MĀ HALEK!

Utječem se savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio.“ (proučiti tri puta, imam Tirmizi, Muslim, Ahmed)

BISMILLĀHILLEZĪ LĀ JEDURRU ME‘ASMIHI ŠEJ-UN FI-L-ERDI VE LĀ FI-S-SEMĀI VE HUVE-S-SEMĪ‘U-L-‘ALĪM 

U ime Onoga uz čije ime neće nauditi ništa na nebesima niti na zemlji, a On sve čuje i sve zna. (proučiti tri puta, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madždže)

REDĪTU BILLĀHI RABBĀ, VE BI-L-ISLĀMI DĪNĀ, VE BI MUHAMMEDIN, SALLĀLLAHU ‘ALEJHI VE SELLEME NEBIJJĀ 

Zadovoljan sam Allahom Gospodarom, islamom vjerom, i Muhammedom s. a. v. s. Vjerovjesnikom (tri puta, imam Tirmizi)

HASBIJALLĀHU LĀ ILĀHE ILLĀ HUVE ‘ALEJHI TEVEKKELTU VE HUVE RABBU-L-‘ARŠIL ‘AZĪM (prouči se sedam puta)

Dovoljan mi je Allah, nema Boga osim Njega, na Njega se oslanjam. On je Gospodar Arša veličanstvenog. (proučiti sedam puta! (hadis je hasen, ibn Sunijj)

SUBHĀNALLĀHI VE BI HAMDIH, ‘ADEDE HALKIH, VE RIDĀ NEFSIH, VE ZINETE ‘ARŠIH, VE MIDĀDE KELIMĀTIH 

Slavljen neka je Allah, i hvala Mu onoliko koliki je broj Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljstvo Njegovo, i koliko je ukrašen Njegov Arš, i koliko treba da se ispišu Njegove riječi (proučiti tri puta, imam Muslim)

SUBHANALLĀHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL AZIM (sto puta)

Kaže Poslanik, s. a. v. s.: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

Želim spomenuti da je od nezaobilazne važnosti da se u toku dana čuvamo od griješenja i da se držimo ostalih dnevnih ibadeta kako se naš Gospodar ne bi rasrdio na nas pa da, usljed činjenja grijeha, ipak ne iziđemo iz okrilja Njegove Milosti. 

O zaštitnom zikru pred spavanje je već bilo riječi.

You May Also Like

Može li čovjek ureći druge ljude i životinje?

Postoji li “halal hamajlija”?

Da li džini koriste facebook i ostale socijalne mreže?

Zaštitni zikr – šta je to?